Nghĩa của từ skywriting bằng Tiếng Anh

noun
1
words in the form of smoke trails made by an airplane, especially for advertising.
The strange skywriting reported last week was accomplished by an independent skywriter pilot who is out on a regular basis writing ‘Jesus Loves U.‘

Đặt câu với từ "skywriting"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "skywriting", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ skywriting, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ skywriting trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh