Nghĩa của từ slabber bằng Tiếng Anh

verb
1
dribble at the mouth; slaver.
he was slabbering like a child

Đặt câu với từ "slabber"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "slabber", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ slabber, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ slabber trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh