Nghĩa của từ warm meal bằng Tiếng Anh

meal that has a warm main course

Đặt câu với từ "warm meal"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "warm meal", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ warm meal, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ warm meal trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. I figure every creature deserves a warm meal.