Nghĩa của từ warm regards bằng Tiếng Anh

sending a blessing to one whom you love

Đặt câu với từ "warm regards"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "warm regards", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ warm regards, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ warm regards trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. The Prime Minister also conveyed his warm regards to H. E. Tun Dr. Mahathir Mohamad, Prime Minister of Malaysia.