Nghĩa của từ warne bằng Tiếng Anh

noun

city in New York (USA)