Nghĩa của từ warne bằng Tiếng Anh

noun

city in New York (USA)

Đặt câu với từ "warne"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "warne", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ warne, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ warne trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh