Nghĩa của từ warning advice bằng Tiếng Anh

warning given to the owner of a bank account that his account will soon be restricted

Đặt câu với từ "warning advice"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "warning advice", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ warning advice, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ warning advice trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. We thank all United Nations, governmental and non-governmental agencies involved in coordination and delivery of this early warning advice.

2. We thank all United Nations, governmental and non-governmental agencies involved in coordination and delivery of this early warning advice