Nghĩa của từ warning horn bằng Tiếng Anh

siren that is sounded before a dangerous event

Đặt câu với từ "warning horn"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "warning horn", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ warning horn, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ warning horn trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. The helicopter warning horn then sounded advising that the main rotor blades were too slow.

2. No signalling device such as a warning horn or reversing alarm is to be operated during the test.

3. No signalling device such as a warning horn or reversing alarm is to be operated during the test