Nghĩa của từ warp and woof bằng Tiếng Anh

noun

foundation of anything; base of something

Đặt câu với từ "warp and woof"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "warp and woof", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ warp and woof, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ warp and woof trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. The warp and woof of sth.

2. I could hear the warp and woof of his life.

3. This principle has been woven into the warp and woof of his life.

4. I began to understand our pattern was set and that there was a warp and woof to the larger world.