Nghĩa của từ warped mind bằng Tiếng Anh

distorted thinking patterns, strange way of thinking

Đặt câu với từ "warped mind"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "warped mind", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ warped mind, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ warped mind trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. I suppose I shouldn't be laughing about death - perhaps I've got a warped mind/sense of humour!