Nghĩa của từ warren burger bằng Tiếng Anh

(1907-95) Chief Justice of the U.S. Supreme Court (1969-86)

Đặt câu với từ "warren burger"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "warren burger", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ warren burger, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ warren burger trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. President Nixon appointed Rehnquist to the Supreme Court in 19 and in 19 President Reagan tapped him as chief justice to replace Warren Burger.