Nghĩa của từ warren christopher bằng Tiếng Anh

American Secretary of State during the presidency of Bill Clinto

Đặt câu với từ "warren christopher"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "warren christopher", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ warren christopher, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ warren christopher trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. The second time we met with Daley, I went with Warren Christopher, the deputy attorney general.