Nghĩa của từ witlessness bằng Tiếng Anh

noun

foolishness, lack of intelligence

Đặt câu với từ "witlessness"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "witlessness", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ witlessness, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ witlessness trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh