Nghĩa của từ witling|witlings bằng Tiếng Anh

noun

person who pretends or would like to be intelligent

Đặt câu với từ "witling|witlings"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "witling|witlings", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ witling|witlings, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ witling|witlings trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh