Nghĩa của từ witnessable bằng Tiếng Anh

adjective

can be witnessed to; can be see

Đặt câu với từ "witnessable"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "witnessable", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ witnessable, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ witnessable trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh