Nghĩa của từ witnesseth bằng Tiếng Anh

verb

see, witness (Archaic)

Đặt câu với từ "witnesseth"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "witnesseth", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ witnesseth, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ witnesseth trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh