Nghĩa của từ wittol|wittols bằng Tiếng Anh

noun

man that is uncomplaining about his wife's infidelities (Archaic)

Đặt câu với từ "wittol|wittols"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "wittol|wittols", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ wittol|wittols, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ wittol|wittols trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh