Nghĩa của từ wjc bằng Tiếng Anh

noun WJC (World Jewish Congress)

worldwide organization of Jews that is devoted to promoting Jewish interests

Đặt câu với từ "wjc"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "wjc", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ wjc, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ wjc trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh