Nghĩa của từ wodewose|wodewoses bằng Tiếng Anh

noun

wild man of the woods (Mythology)

Đặt câu với từ "wodewose|wodewoses"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "wodewose|wodewoses", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ wodewose|wodewoses, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ wodewose|wodewoses trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh