Nghĩa của từ woesome bằng Tiếng Anh

adjective

woeful, sorrowful, unhappy, wretched, despondent; tragic; pitiable; poo

Đặt câu với từ "woesome"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "woesome", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ woesome, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ woesome trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh