Nghĩa của từ woggle|woggles bằng Tiếng Anh

noun

plastic or leather ring used to thread neckerchief

Đặt câu với từ "woggle|woggles"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "woggle|woggles", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ woggle|woggles, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ woggle|woggles trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh