Nghĩa của từ wohlfahrtia bằng Tiếng Anh

noun

genus of flesh flies that cause myiasis in humans and animals

Đặt câu với từ "wohlfahrtia"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "wohlfahrtia", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ wohlfahrtia, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ wohlfahrtia trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh