Nghĩa của từ wolffian bằng Tiếng Anh

adjective

of or pertaining to Kaspar Friedrich Wolff, discovered by Kaspar Friedrich Wolff

Đặt câu với từ "wolffian"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "wolffian", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ wolffian, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ wolffian trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Wolffian duct The mesonephric duct into which urine drains from the mesonephric tubules and which also serves in many fishes for sperm transport.