Nghĩa của từ wolfishly bằng Tiếng Anh

adverb

like a wolf; wildly

Đặt câu với từ "wolfishly"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "wolfishly", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ wolfishly, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ wolfishly trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh