Nghĩa của từ wolver|wolvers bằng Tiếng Anh

noun

one who hunts wolves

Đặt câu với từ "wolver|wolvers"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "wolver|wolvers", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ wolver|wolvers, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ wolver|wolvers trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh