Nghĩa của từ wolverene|wolverenes bằng Tiếng Anh

noun

wolverine, meat-eating mammal related to the weasel and badge

Đặt câu với từ "wolverene|wolverenes"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "wolverene|wolverenes", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ wolverene|wolverenes, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ wolverene|wolverenes trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh