Nghĩa của từ abaft

trong Từ điển Tiếng Anh - Hungari
hajófarafelé