Nghĩa của từ abnormal

trong Từ điển Tiếng Anh - Hungari
abnormális rendellenes szabálytala