Nghĩa của từ accent

trong Từ điển Tiếng Anh - Hungari
akcentus hangsúly hangsúlyjel kiejtésmód ékezet