Nghĩa của từ aerosol

trong Từ điển Tiếng Anh - Thổ Nhĩ Kỳ
1. aerosol.