Nghĩa của từ means of communication bằng Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
-phương tiện giao thông
@Lĩnh vực: xây dựng
-các phương tiện giao thông
-thiết bị thông ti

Đặt câu có từ "means of communication"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "means of communication", trong bộ từ điển Từ điển Anh - Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ means of communication, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ means of communication trong bộ từ điển Từ điển Anh - Việt

1. Jeremiah 6:1 also mentions the use of such means of communication.

Câu Giê-rê-mi 6:1 cũng đề cập đến cách báo hiệu này khi nói “lên vọi [“đốt lửa báo hiệu”, BDM]”.

2. In fact, our only means of communication would be through the old-fashioned post office.

Thực ra, phương tiện giao tiếp duy nhất giữa chúng tôi là qua hệ thống bưu chính cổ điển.

3. (1 Kings 11:29-32; Jeremiah 27:1-6; Ezekiel 4:1-17) This highly visual means of communication left an indelible impression on the mind of even the most hardhearted observer.

Cách thông tri qua hình ảnh khắc vào tâm trí một ấn tượng không xóa được, ngay cả tâm trí của người quan sát cứng lòng nhất.