Nghĩa của từ abjurer bằng Tiếng Hà Lan

abjurer [abʒyre] afzweren afzweren ontkennen, verloochenen, verzake

Đặt câu với từ "abjurer"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abjurer", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abjurer, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abjurer trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan