Nghĩa của từ abondamment bằng Tiếng Hà Lan

abondamment [abõdam] inovervloed, rijkelijk, ruimschoots, volop rijpelijk

Đặt câu với từ "abondamment"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abondamment", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abondamment, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abondamment trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan