Nghĩa của từ abord bằng Tiếng Hà Lan

abord [abɔr] aanvaarding, aanneming, onthaal, ontvangst, opname, toelating landing nadering landing binnengaan, entree, intrede, toegang kennismaking betrekking, omgang, verband, verhouding, verkeer, verstandhouding kennismaking nadering 10.ontmoeting

Đặt câu với từ "abord"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abord", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abord, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abord trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan