Nghĩa của từ abrupt bằng Tiếng Hà Lan

abrupt [abrypt] bars, bruusk, kortaangebonden steil

Đặt câu với từ "abrupt"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abrupt", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abrupt, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abrupt trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan