Nghĩa của từ abscisse bằng Tiếng Hà Lan

abscisse [absis] abscis

Đặt câu với từ "abscisse"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abscisse", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abscisse, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abscisse trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan