Nghĩa của từ absolu bằng Tiếng Hà Lan

absolu [absɔly] beslistnoodzakelijk, onvermijdelijk, volstrekt

Đặt câu với từ "absolu"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "absolu", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ absolu, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ absolu trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan