Nghĩa của từ absorbant bằng Tiếng Hà Lan

absorbant [absɔrbã] absorberend

Đặt câu với từ "absorbant"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "absorbant", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ absorbant, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ absorbant trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan