Nghĩa của từ absorption bằng Tiếng Hà Lan

absorption [absɔrpsjõ] absorptie, opslorping

Đặt câu với từ "absorption"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "absorption", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ absorption, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ absorption trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan