Nghĩa của từ abstension totale d'alcool bằng Tiếng Hà Lan

abstension totale d'alcool [abstãsjõtotaldalkɔl] abstinentie, geheelonthouding

Đặt câu với từ "abstension totale dalcool"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abstension totale dalcool", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abstension totale dalcool, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abstension totale dalcool trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan