Nghĩa của từ abstraction bằng Tiếng Hà Lan

abstraction [abstraksjõ] abstractie, abstractbegrip

Đặt câu với từ "abstraction"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abstraction", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abstraction, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abstraction trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan