Nghĩa của từ acanthe bằng Tiếng Hà Lan

acanthe [akãt] acanthus, bereklauw

Đặt câu với từ "acanthe"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "acanthe", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ acanthe, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ acanthe trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan