Nghĩa của từ accent bằng Tiếng Hà Lan

accent [aks] accent, klemtoon, nadruk klemtoonteken accent, tongval accent, accentteken, kapje

Đặt câu với từ "accent"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "accent", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ accent, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ accent trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan