Nghĩa của từ acceptable bằng Tiếng Hà Lan

acceptable [aksɛptabl] aannemelijk, aanvaardbaar, acceptabel, geldig, schikkelijk acceptabel, ontvankelijk

Đặt câu với từ "acceptable"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "acceptable", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ acceptable, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ acceptable trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan