Nghĩa của từ accepter bằng Tiếng Hà Lan

accepter [aksɛpte] aannemen, aanvaarden, accepteren, erkennen, ontvange

Đặt câu với từ "accepter"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "accepter", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ accepter, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ accepter trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan