Nghĩa của từ accepteur bằng Tiếng Hà Lan

accepteur [aksɛptœr] acceptant

Đặt câu với từ "accepteur"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "accepteur", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ accepteur, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ accepteur trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan