Nghĩa của từ accident bằng Tiếng Hà Lan

accident [aksid] accident, ongeluk, ongeval

Đặt câu với từ "accident"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "accident", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ accident, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ accident trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan