Nghĩa của từ ace

trong Từ điển Pháp - Việt
@ace
* danh từ
- (quần vợt) cú giao bóng thắng điểm

Những mẫu câu có liên quan đến "ace"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "ace", trong bộ từ điển Từ điển Pháp - Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ ace, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ ace trong bộ từ điển Từ điển Pháp - Việt

1. On a un code 30 à la quincaillerie Ace.

Chúng tôi được báo có 1 vụ cực kỳ khẩn cấp tại Ace Hardware.

2. 8 Et ainsi, il ne s’était pas passé six ans que la plus grande partie du peuple s’était détournée de sa justice, comme le chien retourne à ace qu’il a vomi, ou comme la truie va se vautrer dans le bourbier.

8 Và như vậy là sáu năm chưa trôi qua mà phần đông dân chúng đã rời bỏ sự ngay chính của mình chẳng khác chi chó liếm lại ađồ nó đã mửa, hay như heo lăn lóc trong vũng bùn dơ.

3. 10 Et voici, lorsque je vois beaucoup de mes frères vraiment pénitents, et venant au Seigneur, leur Dieu, alors mon âme est remplie de joie ; alors je me souviens de ace que le Seigneur a fait pour moi ; oui, qu’il a entendu ma prière ; oui, alors je me souviens de son bras miséricordieux qu’il a étendu vers moi.

10 Và này, khi tôi trông thấy nhiều đồng bào của tôi thực sự biết ăn năn, và đến với Chúa, Thượng Đế của họ, thì tâm hồn tôi tràn ngập nỗi vui mừng; rồi tôi hồi tưởng lại anhững gì Chúa đã làm cho tôi, phải, Ngài đã nghe lời cầu nguyện của tôi; phải, thế rồi tôi nhớ lại cánh tay thương xót của Ngài đã dang ra cho tôi.

4. 15 et aussi pour que la postérité de ace peuple croie plus complètement en son Évangile, qui bira des Gentils parmi elle ; car ce peuple sera cdispersé et ddeviendra un peuple sombre, souillé et repoussant, au-delà de toute description de ce qui a jamais été parmi nous, oui, de ce qui a été parmi les Lamanites, et cela à cause de son incrédulité et de son idolâtrie.

15 Và cũng để cho dòng dõi của adân này có thể trọn vẹn tin vào phúc âm của Ngài, là phúc âm sẽ do Dân Ngoại bđem lại cho họ; vì dân này sẽ bị cphân tán, và dtrở thành một dân tộc đen đúa, dơ bẩn và ghê tởm mà chúng ta không ai có thể mô tả được, phải, còn hơn cả dân La Man nữa, và sở dĩ bị như vậy là vì sự chẳng tin và sự tôn thờ thần tượng của họ.