Nghĩa của từ 10 base 2 koaksijalni kabel bằng Tiếng Anh

10 Base - 2 koaksijalni kabel 10 base - 2 coaxial cable

Đặt câu với từ "10 base 2 koaksijalni kabel"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "10 base 2 koaksijalni kabel", trong bộ từ điển Croatian - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ 10 base 2 koaksijalni kabel, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ 10 base 2 koaksijalni kabel trong bộ từ điển Croatian - Tiếng Anh