Nghĩa của từ autohtona sorta bằng Tiếng Anh

autochtonous cultiva

Đặt câu với từ "autohtona sorta"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "autohtona sorta", trong bộ từ điển Croatian - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ autohtona sorta, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ autohtona sorta trong bộ từ điển Croatian - Tiếng Anh