Nghĩa của từ

trong Từ điển Tiếng Hàn
가1[명사]서양 음계의 칠음 체계에서, 여섯 번째 음이름. 계이름 ‘라’와 같음.

Đặt câu với từ ""

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "가", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hàn. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ 가, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ 가 trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hàn

1. ● 어떻게 “작은 자” “강대한 나라” 되었습니까?

2. 구-, 구-, 응-애 이런거 말이야!

3. 내'두부'만드는게 상상이 ?

4. 의사에게는 봤습니까?”

5. 내 집무실로

6. 도리, 반대쪽으로 !

7. 마구간에 볼래요

8. 내괘(아래) 손 , 외괘(위) 태 (으)로 구성된다.

9. 어떻게 “첫째” “마지막”이 되고 “마지막”이 “첫째” 됩니까?

10. 내괘(아래) 진 , 외괘(위) 고 (으)로 구성된다.

11. 이 전복은 98% 탄산칼슘이고 2% 단백질로 이루어진 생-혼합물 입니다.

12. 난 아무데도 안

13. 여기서 각목의 구분이란, ".

14. 중부 전선에 있습니다...

15. " 문화" 해결책이라는 것이죠.

16. 하루만 보기로 했죠.

17. 웅을사럼. 엄하은람알마지들바려만을주로대사었지너답라구키란했나는네다어. ." 요.

18. “복음의 진보” 되다

19. 조언자* 많으면 성공한다.

20. 어여 어머니 모시러

21. "문화" 해결책이라는 것이죠.

22. 조언자* 많아야 승리한다.

23. (9nine = 말아)』 시작.

24. 병원은 절대 안

25. 길이는 8% 짧습니다.

26. 그* 떨고 있다.

27. 은행 대출액의 50% 도쿄권에 집중되어 있으며, 일본내의 외국 법인의 91.1% 도쿄권에, 자본금 10억 엔이상의 기업의 본사는 56.5% 도쿄권에 위치하고 있다.

28. 넌 절대 무도회에 못 !

29. '맞춤아기(designer baby)' 탄생했다.

30. 접근합니다 처리할 수 있겠군요

31. 당신에게는 “육체의 시” 있습니까?

32. 꼭 봐야 하는 동물원!

33. ‘그* 산들 운데 다볼같이,+

34. 여치와 귀뚜라미도 “귀” 있다.

35. 마음이 다른 곳에 있습니까?

36. 그 신발 신고 못

37. 어서 아빠한테 렴, 그리고

38. 옛날의 급류,* 키손의 급류*.

39. 파일 % # 이() 존재합니다. 겹쳐쓰시겠습니까?

40. 둘을 더하면 + 8x 나옵니다.

41. " 킬레이트의 효과" 뭔지 얘기하고

42. 프로그램 % #이() 비정상적으로 종료되었습니다

43. 저자식 완전 맛이 버렸구만.

44. 지구상에서 94% 넘는 생명체

45. " 나는 THA ́ 줄 알았어.

46. 그곳에 치유하는 자* 없는?

47. 퀼, 갇혔어 우주선까지는 못

48. 디지털 소외인구의 30% 청년입니다.

49. 0% 되면 플레이어는 사망한다.

50. 1945 「파수대」 노르웨이어로 발행되다.